Deklaracja dostępności - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej

20-092 Lublin, ul. Ludwika Hirszfelda 6

 

Data publikacji strony internetowej: 22.12.2023 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.12.2023 r.

Strona internetowa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie jest Częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Wyłączenia

Deklarację sporządzono dnia: 11.12.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 22.12.2023 r.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 11.12.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 22.12.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Ośrodka poczta@soswsw.lublin.eu Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 817471423. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. - Iwona Majewska, poczta@soswsw.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 817471423. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekt składa się z dwóch niezależnych budynków.

1. Budynek przy ul. Hirszfelda 6:

 • Do budynku prowadzą 3 wejścia. Do dwóch wejść prowadzą schody oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu znajduje się hol.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach głównych są pracownicy obsługi.
 • Przy drzwiach wejściowych znajdują się dzwonki.
 • Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – schodołazy),
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W Ośrodku zatrudnieni są nauczyciele ze znajomością języka migowego i brajla.

2. Budynek przy ul. Wyścigowej 31

 • Do budynku Ośrodka prowadzą 2 wejścia. Pierwsze zlokalizowane jest od strony ulicy Wyścigowej, drugie od strony ulicy Nowy Świat. Do głównego wejścia (ul. Wyścigowa) prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca parkowania zlokalizowane są od strony ulicy Nowy Świat.
 • Na parterze znajduje się hol, z którego rozchodzą się trzy korytarze prowadzące do sal lekcyjnych oraz pracowni przedmiotowych.
 • Na parterze znajduje się portiernia oraz schody prowadzące na wyższe kondygnacje.
 • Po lewej stronie od głównego wejścia (ulicy Wyścigowej), naprzeciw schodów ewakuacyjnych, znajduje się winda pionowa oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy).
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • W Ośrodku zatrudnieni są nauczyciele ze znajomością języka migowego i brajla.

 

 

Koordynatorzy dostępności

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Dariusz Bielecki: poczta2@soswsw.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 532-19-44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej i architektonicznej: dyrektor SOSW w Lublinie - Iwona Majewska

Telefon: 817471423

e-mail: poczta@soswsw.lublin.eu

Można zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.