Oferta edukacyjna - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej

Article heading icon

Kierunki kształcenia

XVII Liceum Ogólnokształcące

niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 • Liceum przygotowuje do podjęcia studiów wyższych
 • Nauczane języki: angielski i niemiecki
 • Rozszerzenia programowe: biologia, język angielski, język polski

Technikum nr 2

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): PIĄTY

Kwalifikacje

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Główne zadania i czynności zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 • administrowania systemami operacyjnymi,
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Możliwości pracy w zawodzie

Możesz pracować między innymi:

 • w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego;
 • w firmach administrujących sieciami komputerowymi;
 • w sklepach komputerowych;
 • w punktach serwisowych;
 • w jednostkach badawczo-rozwojowych i jednostkach naukowych;
 • w urzędach, bankach i przedsiębiorstwach w działach obsługi informatycznej;
 • we własnej firmie.

 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): PIĄTY

Kwalifikacje

MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Główne zadania i czynności zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu:

 • wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej;
 • wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych;
 • wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym;
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Możliwości pracy w zawodzie

Możesz pracować między innymi:

 • w zakładach opieki zdrowotnej;
 • w sanatoriach;
 • w ośrodkach rehabilitacyjnych;
 • w ośrodkach sportowych;
 • w ośrodkach odnowy biologicznej;
 • w hotelach;
 • w uzdrowiskach;
 • w klinikach zdrowia;
 • we własnej firmie

 

 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): CZWARTY

Kwalifikacje

PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych

PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

Główne zadania i czynności zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik procesów introligatorskich powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych:

 • realizacji procesów wykonywania druków luźnych i łączonych,
 • realizacji procesów wykonywania opraw,
 • wykonywania opakowań;

2. w zakresie kwalifikacji PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej:

 • planowania produkcji poligraficznej,
 • kontrolowania przebiegu produkcji poligraficznej.

Możliwości pracy w zawodzie

Możesz pracować między innymi:

 • w drukarniach i zakładach introligatorskich;
 • w firmach prowadzących usługi poligraficzne;
 • w firmach rzemieślniczych;
 • w punktach małej poligrafii;
 • we własnej firmie.

 

Szkoła Policealna nr 11

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): PIĄTY

Kwalifikacje

EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum

EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Główne zadania i czynności zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik archiwista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum:

 • gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego,
 • ewidencjonowania dokumentacji aktowej,
 • brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania,
 • przekazywania dokumentacji do archiwum państwowego;

w zakresie kwalifikacji EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych:

 • opracowywania i zabezpieczania dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej,
 • opracowywania dokumentacji audiowizualnej,
 • gromadzenia dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

Możliwości pracy w zawodzie

Możesz pracować między innymi:

 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej;
 • w przedsiębiorstwach państwowych;
 • w organach władzy sądowniczej;
 • w instytucjach kościelnych;
 • w bibliotekach;
 • w muzeach;
 • w archiwach zakładowych i państwowych;
 • w szpitalach;
 • w sanatoriach;
 • w firmach usługowych;
 • w firmach ubezpieczeniowych;
 • we własnej firmie.

 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): CZWARTY

Kwalifikacje

OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Główne zadania i czynności zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie florysta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych:

 • projektowania dekoracji roślinnych;
 • wykonywania dekoracji roślinnych;
 • aranżowania wnętrz i otwartej przestrzeni roślinami i kompozycjami roślinnymi.

Możliwości pracy w zawodzie

Możesz pracować między innymi:

 • w kwiaciarniach;
 • w kwiaciarniach internetowych;
 • w firmach dekoratorskich;
 • u klienta – sale na przyjęcia okolicznościowe, np. śluby, komunie, chrzciny;
 • w firmach świadczących usługi z zakresu aranżacji ogrodów oraz wnętrz z wykorzystaniem dekoracji roślinnych;
 • w salonach florystycznych;
 • w firmach zajmujących się aranżacją wnętrz;
 • w firmach zajmujących się organizacją uroczystości i imprez;
 • w firmach zajmujących się imprezami targowymi i wystawienniczymi;
 • we własnej firmie.

 

Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 2

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): TRZECI

Kwalifikacje

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Główne zadania i czynności zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

 • oceniania jakości produktów;
 • przechowywania żywności;
 • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;
 • obsługi sprzętu gastronomicznego;
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
 • wydawania dań

Możliwości pracy w zawodzie

Możesz pracować między innymi:

 • w restauracjach;
 • w zakładach gastronomicznych;
 • w hotelach;
 • w kawiarniach, pubach, dyskotekach;
 • w firmach cateringowych;
 • podczas imprez okolicznościowych;
 • we własnej firmie

 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): TRZECI

Kwalifikacje

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Główne zadania i czynności zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych;
 • wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;
 • prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie.

Możliwości pracy w zawodzie

Możesz pracować między innymi:

 • w szklarniach, halach, magazynach, przechowalniach;
 • w tunelach foliowych, chłodniach, pakowniach;
 • w różnej wielkości obiektach zamkniętych, w których znajdują się miejsca do produkcji grzybów jadalnych;
 • w punktach zbytu roślin, przetwórniach lub w sprzedaży bezpośredniej na targowiskach, giełdach;
 • w pomieszczeniach magazynowych, gdzie przechowywane są, np. środki ochrony roślin, pakowania, przeznaczone do sprzedaży roślin;
 • w pomieszczeniach biurowych, w których między innymi sporządzana jest dokumentacja związana z produkcją oraz sprzedażą roślin, odbywa się praca związana z planowaniem lub rozliczaniem produkcji roślin ozdobnych;
 • w parkach i ogrodach prowadzonych: przy domach prywatnych i domach wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej, na terenach miejskich, przy budynkach przemysłowych i handlowych;
 • na terenach zielonych przy autostradach, ulicach, liniach kolejowych i tramwajowych;
 • na terenie obiektów sportowych, placów zabaw i innych terenów rekreacyjnych;
 • przy wodach stojących i płynących (np. zbiornikach wodnych, bagnach, stawach, rzekach itp.);
 • we własnym gospodarstwie.

 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): DRUGI

Kształcenie przewidziane jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Kwalifikacje
HGT.05 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

Główne zadania i czynności zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.05.Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie:

 1. wykonywania czynności pomocniczych związanych z obsługą gości;
 2. wykonywania czynności porządkowych wewnątrz obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
 3. wykonywania czynności pomocniczych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

Możliwości pracy w zawodzie
Możesz pracować między innymi:

 • w hotelach, pensjonatach i motelach;
 • w domach wypoczynkowych i ośrodkach SPA;
 • w ośrodkach wypoczynkowych i sanatoriach.

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jeżeli chcesz się dostać do szkoły specjalnej musisz:

 • ukończyć szkołę podstawową
 • złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum
 • złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 • złożyć podanie (kwestionariusz do pobrania w sekretariacie szkoły)
 • złożyć kserokopię aktu urodzenia
 • dostarczyć skierowanie do szkoły wydane przez Urząd Miasta Lublin (kwestionariusz do pobrania w sekretariacie),
 • dostarczyć kartę zdrowia oraz dwie fotografie.

Czego będziesz się uczyć?
W trakcie 3 letniej nauki wg indywidualnego programu edukacyjnego będziesz uczestniczył w zajęciach:

 • edukacyjnych,
 • rewalidacyjnych,
 • sportowych,
 • kształtujących kreatywność (m.in. muzyka, plastyka).

Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz świadectwo potwierdzające przysposobienie do pracy (bez egzaminów).

Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy możesz podjąć pracę lub kontynuować naukę w instytucjach kształcenia dorosłych.

Wydarzenia z życia szkoły znajdują się na stronie facebooka

Rekrutacja

 1. skierowanie do szkoły wydane przez Wydział Oświaty i Wychowania UM Lublin
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 3. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile kandydat takie posiada)
 4. świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla
 5. zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu – nie dotyczy liceum i szkoły przysposabiającej do pracy (skierowanie na badania wydaje sekretariat szkoły)
 6. karta zdrowia
 7. kserokopia aktu urodzenia
 8. 2 fotografie (w przypadku szkoły policealnej – 3 fotografie)
 9. podanie
 10. kwestionariusz osobowy (druk wydaje sekretariat szkoły)

 • Pomoc psychologa, pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego
 • Nowoczesne pracownie komputerowe
 • Nowoczesną salę gimnastyczną, siłownię
 • Naukę na jedną zmianę
 • Opiekę pielęgniarki szkolnej
 • Osobom spoza Lublina miejsce w internacie
Ważne

Uwaga

SZKOŁA NIE PROWADZI REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ. ZAPRASZAMY DO SEKRETARIATU SZKOŁY. 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Ośrodka przy ul. Wyścigowej 31 w Lublinie. Numer telefonu do sekretariatu szkoły: 81 532 – 19 – 44